DIJKSTRA CARAVANSTALLING B.V.
Zinkweg 283
3262BH OUD-BEIJERLAND

Tel. 0186-613384
IBAN: NL52 INGB 0001851396
www.dijkstrastalling.nl23 februari 2024Geachte heer/mevrouw SPECIMEN,

Wij hebben vanaf 23-02-2024 een plaats gereserveerd voor binnenstalling van uw caravan met kenteken 11-AA-BB van 5.0m lang en 2.0m breed. Stalling geldt voor onbepaalde tijd met een minimale periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging van steeds 12 maanden. Opzegging dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van een nieuwe termijn schriftelijk te geschieden. Wij behouden het recht de prijs jaarlijks aan te passen aan het prijsindexcijfer van het CBS.

U dient er zelf voor te zorgen dat uw caravan tijdens de stallings-periode bij ons verzekerd is. (Is meestal bij uw caravan verzekering inbegrepen)

U stalt geheel voor eigen risico.

 1. Tijdens de stallings-periode dient u de gasflessen of andere ontplofbare of licht ontvlambare stoffen te verwijderen. Heeft u deze verwijderd?

 2. Uw caravan staat niet vorstvrij, zorg er voor dat er niets in uw caravan kan bevriezen, water aftappen enz.

 3. In verband met de plek waar wij uw caravan plaatsen in de stalling, willen wij graag van u weten hoe vaak u uw caravan denkt nodig te hebben, dus te halen en te brengen, en ongeveer welke tijd van het jaar (datum).

  Graag hieronder de verwachte tijden invullen.

  1 ______________________________   4 ______________________________
  2 ______________________________   5 ______________________________
  3 ______________________________   6 ______________________________

Om onnodig gesleep met de caravan te voorkomen zouden wij graag 1 week van tevoren (7 werkdagen) van u vernemen wanneer u uw caravan nodig heeft en 1 dag van tevoren wanneer u exact komt.

U betaalt voor seizoen 2024/2025 incl. BTW
3x halen gedurende april t/m augustus bij de prijs inbegrepen.*
Afgelopen seizoen vaker gehaald:       x á €15,-
==========
Hoogachtend, C.Dijkstra
Betaling voor 08-03-2024**


* Indien u buiten deze periode uw object wilt halen dient u ons hier schriftelijk van op de hoogte te stellen op het moment dat u uw object bij ons aanbiedt voor stalling. Wij zullen de ontvangst van uw verzoek schriftelijk bevestigen, zodat wij er rekening mee kunnen houden waar wij uw object plaatsen in de stalling. Indien u ons niet schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en/of geen schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen betaalt u op basis van uurtarief.

** Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de eerste dag van overschrijding 1% rente per maand verschuldigd.